PRAVIDLA ZÁVODU

1. Závod je vypsán na 60 minut. O pořadí rozhoduje počet ujetých kol v časovém limitu závodu. Vítězí ten jezdec, který za 60 minut ujede nejvíce kol. Při stejném počtu ujetých kol rozhoduje pořadí jezdců v posledním ujetém kole. ( Ve 60 minutě bude závod odmáván a bude zaznamenáno pořadí průjezdu jezdců cílem. Lepší pořadí v cíli rozhoduje mezi jezdci se stejným počtem ujetých kol ).

2. Závod je vypsán pro motocykly československé výroby, vyrobenými před rokem 1985 o objemu do 50 ccm. ( výbrus válce vrtání 40,00 mm max. při zachování původního zdvihu 44mm). Vybraní jezdci budou po dojetí závodu podrobeni kontrole objemu motorů. V případě překročení limitu budou ze závodu vyloučeni a nebudou klasifikováni.

3. Závod je vypsán pro jezdce starší 15 let. Jezdci mladší 18 let předloží při formální přejímce souhlas zákonného zástupce s účastí jezdce v závodě.

4. Start hlavního závodu je vypsán na 13,00 hod. Tento údaj je předběžný a pořadatel jej může změnit v závislosti na průběhu přejímky apod.

Motocykly jsou v tomto ročníku rozděleny do následujících kategorií: ( o zařazení do kategorií rozhoduje s konečnou platností vrchní rozhodčí v přejímkové komisi !! )

o Jawa Pionýr 05, 20/21, Jawa 23 Mustang o Stadion

o Babeta

o Jawa 550/555 Pařez

o Maximální povolený objem motoru odpovídá osmému továrnímu výbrusu tj. vrtání průměr 40mm, zdvih 44 mm. Překročení kterékoliv z těchto hodnot není povoleno.

 

 

 

 

 

3. Jezdci musí ( bez vyjímky !!! ) používat během závodu standardní motocyklovou helmu a odpovídající vybavení ( boty, oblečení apod. ). Boty musí být pevné a kotníkové nebo specializované motocrossové. Nejsou povoleny tenisky nebo kotníkové plátěné tenisky.

 

4. CO JE ZAKÁZÁNO

 

Je vysloveně zakázáno jezdit na motocyklech v prostoru startu a cíle nebo depa a na přilehlých komunikacích v obci před závodem a po dobu vloženého závodu. Jakékoli testování motocyklů před závodem lze provádět výhradně mimo obec a mimo komunikace, které umožňují příjezd k parkovacím plochám pro návštěvníky. !!!!

 

Jakýkoli přesun motocyklů po depu, k přejímce a od ní či v prostoru startu a cíle a po přilehlých komunikacích v obci bude důvodem k vyloučení jezdce ze závodu!!!!

 

 

 

Trať závodu je zakázáno zkušebně projíždět.

 

 

 

 

 

5. JEZDEC BUDE ZE ZÁVODU VYLOUČEN NEBO NEBUDE PŘIPUŠTĚN NA START

 

a) pokud pojede bez helmy, předepsané obuvi nebo bez odpovídajícího vybavení

 

b) pokud si úmyslně zkrátí trať c) pokud jej během závodu nahradí jiný jezdec

 

d) pokud nebude dbát pokynů pořadatelů a traťových hlídek

 

e) pokud pojede v po trati v protisměru ( v protisměru lze motocykl pouze tlačit za účelem otočení nebo opuštění trati )

 

f) pokud bude tankovat mimo vyhrazený prostor

 

i) pokud bude mimořádně nebezpečnou jízdou ohrožovat ostatní jezdce nebo diváky

 

g) pokud nebude čitelné jeho startovní číslo

 

h) pokud si během závodu vymění motocykl za jiný než ten, který prošel přejímkou Jezdec může být ze závodu vyloučen i po jeho ukončení na základě porušení výše uvedených pravidel během závodu. Jezdec může být ze závodu vyloučen i na základě porušení pravidla o maximálním objemu motoru a ostatních technických předpisů, které platí pro motocykly v jednotlivých kategoriích.

 

CÍLOVÝ PROSTOR, ROZHODČÍ, CÍLOVÍ ZAPISOVATELÉ, TRAŤOVÉ HLÍDKY  

 

. Protest je nutno podat do 5 minut od zveřejnění klasifikace na informační tabuli závodu. Při podání protestu jezdec složí zálohu 500 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, pokud protest bude uznán neoprávněným. . V prostoru cíle bude praporky signalizováno ukončení závodu ( šachovnice ) a vyloučení jezdce, který se provinil proti výše uvedeným pravidlům ( černý prapor ). Místo pro tankování bude vyznačeno v blízkosti cílového prostoru. Jinde tankovat stroje nelze. Na kritických místech okruhu budou rozmístěni označení pořadatelé. Po okruhu se budou pohybovat 2 traťové hlídky na motocyklech se stálým komunikačním spojením do prostoru startu a cíle.

 

TECHNICKÁ PŘEJÍMKA MOTOCYKLŮ PŘED ZÁVODEM

 

Technická přejímka proběhne v čase určeném pořadateli před stanem hlavního technického komisaře před formální přejímkou. Technickou přejímku provádí jeden hlavní a dva pomocní komisaři. Motocykl, který projde technickou přejímkou a bude splňovat pravidla závodu, bude označen nálepkou s vyznačením kategorie v níž motocykl startuje. Tato nálepka nesmí být z motocyklu sejmuta do vyhlášení výsledků závodu. Motocykl bez nálepky je automaticky vyřazen ze závodu. Pokud techničtí komisaři shledají při technické přejímce rozpor s pravidly závodu, který jezdec do termínu ukončení technické přejímky neodstraní, nebude motocykl připuštěn k závodu. V případě nejednoznačnosti technických úprav motocyklu hlavní technický komisař rozhodne s konečnou platností o zařazení do klasifikační kategorie a o připuštění motocyklu k závodu. Hlavní komisař je oprávněn nepřipustit motocykl k závodu, přestože bude splňovat všechny předepsané technické parametry, přičemž komisař posoudí provedení technických úprav nebo vybavení motocyklu jako nebezpečné pro zdraví jezdce, ostatních jezdců nebo diváků. Hlavní komisař nepřipustí k závodu motocykly, ze kterých budou unikat provozní kapaliny (benzin, olej ).

 

Proti jeho rozhodnutí hlavního komisaře není odvolání.

 

Pokud jezdec neprojde technickou přejímkou, bude mu vrácena jedna polovina startovného. KONTROLA MOTOCYKLŮ PO ZÁVODĚ

 

První tři jezdci z každé kategorie + dva libovolní jezdci z každé kategorie budou po závodě před vyhlášením výsledků pořadatelem vyzvání ke kontrole zdvihového objemu svého motocyklu. Tito jezdci mají povinnost svůj motocykl přistavit nejpozději do 15 minut po vyvěšení řádných výsledků. Dva náhodně vybraní jezdci budou na výsledkové listině označeni a hlasatelem vyzváni. Všichni tito jezdci přistaví svůj motocykl před stan technického komisaře se sundanou hlavou motoru. Pokud bude naměřen větší než povolený zdvihový objem (i vrtání nebo zdvih jednotlivě) nebo budou na motocyklu nepovolené úpravy, budou tito jezdci vyloučeni ze závodu a z klasifikace.

 

VYPSANÉ KATEGORIE ( PŘEDBĚŽNĚ )

 

1. Klasik

 

2.Speciál

 

3. Kozí dech

 

- nejstarší účastník

 

- umělecký dojem

 

-  Další kategorie a ceny mohou být doplněny pořadatelem závodu.

 

 

PŘEJÍMKA STROJŮ A JEZDCŮ Řádná přejímka probíhá od 8:00 do 11:00. Přejímka jezdců bez předem podaných přihlášek probíhá od 11:00 do 11:30, pokud budou volná místa jezdců, kteří se nedostaví k přejímce ve výše uvedeném termínu. Jezdci mladší 18-ti let se dostaví k přejímce strojů v doprovodu zákonného zástupce nebo s řádně vyplněným formulářem souhlasu s účastí v závodu podepsaný zákonným zástupcem a předloží občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Příjem dalších jezdců bude ukončen při zaplnění startovní listiny (po přihlášení 50 tého jezdce). Volná čísla budou přidělována v pořadí tak, jak se budou příchozí jezdci hlásit od začátku řádné přejímky. Doba trvání přejímky může být z pořadatelem prodloužena. Pravidla platná pro podání přihlášek jsou uvedena na přihláškách a v pravidlech závodu uveřejněných na této stránce. Startovné je 200,- Kč,  - PRO PŘIHLÁŠENÍ NA MÍSTĚ 300kč

Čísla motocyklů musí být černá na žlutém nebo bílém podkladu. Umístěna viditelně, především viditelně zepředu. O vhodnosti st. čísla rozhoduje neodvolatelně komisař na přejímce !!! Pořadatel nezodpovídá za materiál pro nalepení startovních čísel. Jezdci, kteří se nedostaví k přejímce ve stanoveném termínu budou neodvolatelně vyloučeni ze závodu. Jezdci se nesmí při přejímce nechat zastupovat !!! Musí se dostavit osobně !!!

Toto pravidlo bude dodrženo vůči všem jezdcům bez vyjímky !!!!!! Ať nikdo nespoléhá na to, že se s pořadateli v tomto bodě dohodne. Jednoznačně zde uvádíme, že to nebude z především z technických důvodů možné.

POŘADATEL Závod pořádají společně:Občanské sdružení Rotunda,

MX  Mlékojedy